ALLMÄNNA KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

Vadstena Färg AB, org nr 556713-1346 (”Vadstena Färg”) driver webbplatsen svenskrödfärg.se (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Vadstena Färg framgår på Webbplatsen.

1. Allmänt 
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen. 

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Vadstena Färg accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år.

1.3 Webbplatsen och innehållet ägs av Vadstena Färg. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Vadstena Färg. 

2. Avtal och Beställning 
För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen. Ett avtal om köp ingås först när Vadstena Färg bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Vadstena Färg per e-post.

3. Kunduppgifter mm. 
När Kunden ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Vadstena Färg:s behandling av personuppgifter finns i Vadstena Färg:s Integritetspolicy. 

4. Priser, avgifter och betalning 
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen.

5. Leverans till öar 

Vadstena Färg levererar inte till öar som saknar broförbindelse. Dessa beställlningar levereras till närmaste kajplats med adress på fastlandet, där Kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö.

6. Kampanjer och erbjudanden
Vadstena Färg kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Vadstena Färg i samband med kampanjen. Vadstena Färg förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. 
 
7. Leverans och transport
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Vadstena Färg skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 
 
8. Force Majeure 
Vadstena Färg ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Vadstena Färg inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Vadstena Färg Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Vadstena Färg rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 
 
9. Ändringar av Villkoren 
Vadstena Färg förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Vadstena Färg har informerat Kunden om ändringarna. Vadstena Färg rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 
 
10. Ogiltighet 
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 

11. Tillämplig lag och tvist 
Vid eventuell tvist följer Vadstena Färg beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol. 
___________________ 
Villkor fastställdes 2016-05-31

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen